NOVINKY ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU HRADU ŠÁŠOV ŠÁŠOVSKÝ HRAD DISKUSIA OSTATNÉ KONTAKT
 
Akcie a podujatia
     
  Ďňa 7. marca 2009 sa v kultúrnom dome v Šášovskom Podhradí od 10.00 hod. uskutočnila výročná schôdza združenia Zachráňme hrady. Cieľom tohto stretnutie bolo zhodnotenie činností jednotlivých združení - členov Zachráňme hrady za rok 2008, predstavenie plánu činnosti na rok 2009, ale aj príjmanie nových členov atď. Na tomto stretnutí sa zišlo 12 združení. Po ukončení oficiálnej časti a krátkom občerstvení sa "hradári" vybrali na prehliadku zrúcaniny hradu Šášov. Po návrate do kultúrneho domu pokračovala diskusia do 19.00 hod., kedy bola táto schôdza ukončená (správa zo schôdze si môžete prečítať nižšie).

Za poskytnutnutie priestorov kultúrneho domu ĎAKUJEME občianskemu združeniu Šášovčan.
 
     
 
Privítanie členov združenia Zachráňme hrady Prezentovanie činnosti niektorých združení Zhodnotenie činnosti členov združenia Zachráňme hrady jeho predsedom F. Kostrošom

Niektorí členovia združenia Zachráňme hrady Výstup na hrad Šášov Prehliadka hradu Šášov

Diskusia na hrade Šášov Návšteva Informačnej kancelárie a pamätnej izby ZnZHŠ Spoločné foto pred inform. kanceláriou
 
     
 

Správa z výročného stretnutia združenia Zachráňme hrady 2009 Šášovské Podhradie.
Spracoval:
predseda ZH František Kostroš

Dňa 7.3.2009 v príjemnom prostredí kultúrneho domu, nedaľeko od Šášovského hradu, v  Šášovskom podhradí sa uskutočnilo Výročné stretnutie organizácií zoskupených v združení Zachráňme hrady. Organizátor, Združenie na záchranu hradu Šášov zvládlo svoju úlohu nad očakávanie dobre. Pre zástupcov zúčastnených združení čakali prestreté stoly s ovocím a občerstvením. V prvej prestávke boli pripravené studené obložené misy. Teplo zabezpečovali staručké ale výkonné akumulačky aj keď mali čo robiť, aby dostatočne vykúrili pomerne veľký priestor.

Zúčastnili sa nasledovné združenia:
Apponiana, Historicko astronomická spoločnosť, Leustach, Združenie na záchranu Lietavského hradu,
Združenie Donjon, Združenie Rondel, Združenie na záchranu hradu Šášov, Diadém-združenie hradu Blatnica, Združenie Katarínka, Združenie Čierny hrad 
Ospavedlnili sa:
Združenie pre záchranu kultúrneho dedičstva a Pro Castellum
Hostia:
Združenie Kamenná veža, Združenie na záchranu hradu Tematín, Združenie na záchranu Brekovského hradu

Stretnutie začal predseda z domáceho združenia Rasťo Uhrovič, privítaním a organizačnými informáciami.
Potom sa už slova ujal predseda ZH Fero Kostroš ktorý zhrnul činnosť organizácií v uplynulom období. Všeobecne bolo konštatované splnenie minuloročných predsavzatí združení. Vyzdvihnutá bola činnosť najmä združení Leustach pod vedením Joža Blahu a záchrancov hradu Lietava na čele s Ľubom Chobotom, ktorí odviedli najväčšie množstvo práce, taktiež Katarínka ako obvykle patrila do silnej trojky a na Uhrovci tiež čo to pomurovali a zrekonštruovali. Murovalo sa aj na hradoch Oponice, Lednica, Čabraď a na dolnej hospodárskej budove v predhradí hradu Sklabiňa. Ostatní sa pasovali s náletovými drevinami a vykonávali inú potrebnú činnosť.
Dá sa povedať, že aj internetová stránka mala slušné množstvo článkov v minulom období, len by bolo dobré rozšíriť okruh prispievateľov. Nepodarilo sa však zozbierať materiál na vydanie spoločného informačného bulletinu, čo si naplánovali združenia v minulom období. Možno sa to podarí v tomto roku.
Všetkým združeniam bol odovzdaný časopis EUROSTAV, z decembra 2008, ktorý zdarma poskytla redakcia, na základe e-mailového kontaktu predsedu ZH so šéfredaktorkou. Časopis je tématicky zameraný na obnovu pamiatok a môže poslúžiť združeniam na rozšírenie vedomostí z danej oblasti.

O stretnutiach so zástupcami ministerstiev a predstaviteľmi Pamiatkového úradu SR porozprával Peter Herceg, predseda Katarínky. Riešila sa problematika vlastníctva ruín, lebo nevyjasnené majetkové vzťahy bránia združeniam aby vôbec mohli zachraňovať tieto pamiatky. Niektoré majú zmluvy o prenájme, niektoré len povolenie na obmedzenú záchrannú činnosť. Najväčším vlastníkom ruín je však štát v zastúpení Lesov SR a Štátneho pozemkového fondu, tieto však ruiny nechávajú bez povšimnutia. Situáciu by pomohol vyriešiť odpredaj týchto ruín združeniam, ktoré sa o ne starajú. Je to beh na dlhé trate, ale aspoň sa začal. Na ťahu sú štátne inštitúcie vo vypracovaní spôsobu ako zabezpečiť aby združenia ktoré na hradoch pracujú, mohli byť za určitých podmienok aj ich majiteľmi. Ako príklad štátnym inštitúciám môže poslúžiť dohoda miestneho urbáru a občianskeho združenia z obce Lietava, v ktorej umožnili združeniu založiť list vlastníctva na hrad Lietava a následne im ho previedli darovacou zmluvou. Ďalší dobrý príklad spolupráce predstavuje združenie HAS a obec Lednica, kde sa obec podelila s občianským združením o vlastníctvo hradu. A nakoniec aj Katarínka dosiahla čiastočný úspech pri kúpe ruiny kostola sv. Kataríny, treba však dotiahnuť veci na katastri, a potom je na rade kláštor.
Jednotlivé združenia predstavili svoje plány v tohtoročnej sezóne, ktoré sú v nemalej miere závislé aj od schválenia jednotlivých projektov, ktoré si podali na Ministerstvo kultúry. Ak budú schválené všetky, môžeme sa tešiť na tohtoročné aktivity združení, ktoré majú nabitý program počas celej sezóny.

V Programe 1 Obnovme si svoj dom,
v podprograme 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, máme zastúpené 2 združenia.

v podprograme 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
máme zastúpených 9 združení

V personálnej oblasti možno konštatovať že asi 1/3 združení má stabilný počet členov, ostatní zaznamenali mierny nárast. Združenia sa navzájom informovali o termínoch hlavných akcií aj o ich možnej koordinácii a o možnosti vzájomnej pomoci pri nich.

Do združenia ZH boli prijaté organizácie Kamenná veža, zachraňujúca ruiny hradu Kamenica a Združenie na záchranu hradu Tematín z Modrovky
Týmto združeniam boli odovzdané Prístupové protokoly a stali sa riadnymi členmi ZH.

Boli prečítané prihlášky nových členov, Občianske združenie Hrad Čeklís, Združenie Dubova Colonorum, Združenie na záchranu Brekovského hradu. Po diskusii boli všetky tri združenia jednohlasne prijaté za nových členov ZH. Združenie Zachráňme hrady má k dnešnému dátumu 17 členov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Po nasýtení dobrým jedlom sa v sprievode predsedu Rasťa Uhroviča konala prehliadka ruiny hradu Šášov a malého domčeka, ktorý si členovia Združenia na záchranu Šášovského hradu zrekonštruovali a bude im slúžiť ako múzeum aj ubytovňa pre brigádnikov. Po exkurzii a dojedení pripravených jedál bolo ukončené rokovanie výročného stretnutia predsavzatím, že v tejto sezóne urobíme maximum v našom snažení o záchranu kultúrneho dedičstva. Predseda združenia ZH vyjadruje v mene všetkých zúčastnených vďaku usporiadateľovi výročného stretnutia Združeniu na záchranu hradu Šášov, za vzornú prípravu a organizáciu celej akcie.
 
 
 
 
Pamätná izba ZnZHŠ
Anketa
 
 
Oficiálna stránka Združenia na záchranu hradu Šášov. 2005-2009. Redesign 2008. Copyright (c) Rastislav Uhrovič. Všetky práva vyhradené.